Privacy beleid

 1. Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: CASBEL INDUSTRY bvba, Lange Ravestraat 69 A, 1982 Zemst, BE 0463.944.961, hierna “CBI” genoemd.

  CBI is sinds 1998 actief. Terwijl we informatie verzamelen over gebruikers die onze verschillende websites bezoeken en/of onze mobiele app en platformen gebruiken , nemen we uw privacyzeerernstig.Wenemenelkemaatregelomuwpersoonlijkegegevenstebeveiligenentevrijwarenvanmisbruik. Dezeprivacyencookiepolicyisbedoeldomuteinformerenover welke informatie we verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en welke stappen we ondernemen om deze informatie te beveiligen.

  Lees deze Privacy Policy aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze websites en door het verschaffen van Persoonsgegevens via de op deze websites vermelde emailadressen, via registratiekiosken en/of de mobiele app, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

  Artikel 1 – Algemeen

  1.1. CBI leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wetvan 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

  1.2.  CBI stelt zich middels huidige Privacy & Cookie Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

  1.3.  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VBI. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

  2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag en zoektermen
  • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel uw profielafbeelding of foto na login via Facebook.
  • Categorie 3: bij registratie voor een informatieverzoek, bij registratie voor een offerteaanvraag, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij bevestiging van uw deelname aan events verzamelen we mogelijk deels of alle van volgende gegevens: voornaam en naam, email adres, postcode, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, voorkeurstaal en andere gelijkaardige contact data.
  • Categorie 4: via cookies;
  • Categorie 5: bij registratie van uw contact- en/of adres- of bedrijfsgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling en die noodzakelijk zijn voor de goede verwerking van uw order en/of facturatie. We verzamelen ook data, via derden zoals Atos Worldline, Elavon en Ingenico, die noodzakelijk voor elektronische aankopen en betalingen zoals o.a. credit card nummer en andere noodzakelijk gegevens van uw betaalinstrument.

  2.2. CBI kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  • tijdens uw registratie op en gebruik van de Websites en haar webforms;
  • tijdens uw registratie via de infokiosken of mobiele app;
  • tijdens uw aanvraag voor informatie of een offertevoorstel en gedurende de daaropvolgende communicatie

  Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar: We verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren onder 16 jaar.

  2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

  Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

  3.1. Algemene doeleinden:

  CBI zal uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van CBI om haar Websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Websites met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: cookies om de werking van de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 5: de levering van door u bestelde producten of de prestatie van door u bestelde diensten en facturatie, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

  3.2. Direct marketing:

  De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

  Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan CBI uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot CBI, haar producten en/of diensten. CBI kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door CBI bewaarde documenten.

  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

  3.3. Doorgifte aan derden:

  CBI zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierna beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CBI, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien CBI failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van CBI geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

  CBI zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CBI uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  3.4. Wettelijke vereisten:

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CBI uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. CBI zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

  Artikel 4 – Duur van de verwerking

  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de CBI en U.

  Artikel 5 – Uw rechten

  5.1. Recht van toegang en inzage:

  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

  5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CBI. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

  5.3. Recht van verzet:

  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

  5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

  5.6. Uitoefening van uw rechten:

  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, of per post naar CBI, Lange Ravestraat 69 A te 1982 Zemst, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

  5.7. Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  5.8. Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

  Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

  Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

  6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  6.2. In geen geval kan CBI aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer/devices, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

  Artikel 7 – Toegang door derden

  7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

  7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

  Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

  Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35
  1000 Brussel

  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  commission@privacycommission.be