Algemene voorwaarden

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. Goederen/diensten worden geleverd binnen een vooropgestelde, indicatieve termijn. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
 3. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 14 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 60 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.
 5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige lid, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar of betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 125,00 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Brussel gebracht worden.

Montagevoorwaarden

1. Prestaties koper voor aanvang montage

 1. De vrachtwagen moet een vrije toegangsweg hebben tot het gebouw opdat de te monteren onderdelen direct in de montagezone (max afstand 50 m) geleverd kunnen worden. Er wordt een ongehinderde toegang tot het werkgebied door de klantverzekerd. Werkzone moet volledig vrij zijn gemaakt van alle obstakels.
 2. Bij levering moeten de Europallets en roosterboxen omgeruild worden.
 3. Er moeten voldoende grote ingangen beschikbaar zijn voor het aanleveren van de onderdelen
 4. Het lossen en het transport van de montageonderdelen behoort tot de prestaties van de klant/besteller en gebeurt op zijn risico. Aankomst van de vrachtwagen op een vast tijdstip is nooit te garanderen.
 5. Er moet een voldoende grote en veilige opslagplaats in een gesloten hal beschikbaar zijn voor het aangeleverde materiaal, welk op risico van de besteller/klant aldaar gestockeerd kan blijven voor de ganse duur van het project. Beschadigingen worden niet door ons vergoed.
 6. Na aankomst ter plaatse moet het voor de monteurs mogelijk zijn direct met de montagewerken te kunnen beginnen. De vloer moet ‘bezemschoon’ zijn en voorzien vande nodige, op voorhand vastgelegde, meetpunten.
 7. Er moet voldoende stroom en verlichting aanwezig zijn. Het gebruik hiervan is kosteloos voor de monteurs.
 8. De omgevingstemperatuur in de montageruimte moet minstens +5°C bedragen.
 9. De aangegeven montagekosten gelden niet voor gekoelde ruimtes, voor zover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk werd vastgelegd.
 10. Er moet een afsluitbare ruimte beschikbaar zijn voor het tijdelijke wegzetten van het montagegereedschap.
 11. Wanneer er laswerken aan te pas komen, moet de montageplaats beveiligd zijn volgens de ter plaatse geldende voorschriften ter ongevallenvoorkoming. Benodigde vergunningen voor las-, vuur- en zaag- of slijpwerkzaamheden dienen door de klant verzorgd te worden. Indien van toepassing, dienen de benodigde bouwvergunningen op voorhand door de klant te zijn verzorgd. Brandweereisen en ondergrond zij voor risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor vervolgschade.
 12. De vloer moet een voldoende draagvermogen hebben en minstens 20 cm dik zijn. De betonkwaliteit is minstens C20/25 volgens DIN EN 206-1/DIN 1045-2, om ankers te kunnen verankeren in de vloer. Het boren van de gaten voor de ankers moet ongehinderd kunnen gebeuren. De ondergrond is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Controle op draagcapaciteit en opneembare puntlast dient door de klant te geschieden. Belangrijke gebouwkenmerken, zoals o.a. vloerverwarming, dienen vooraf door de klant kenbaar gemaakt te worden. Een opstelling op asfalt of op in verband gezet plaveisel is zonder fundament of lastverdelers niet mogelijk! Wanneer de installatie geplaatst wordt op een verdieping moet de architect van de besteller het draagvermogen van deze verdieping controleren! Wanneer de bovenlagen van de vloer magnesiet bevatten, is het nodig de voetplaten te isoleren en roestvrije ankers te gebruiken. Deze meerkost is niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld in de overeenkomst!
 13. Eventuele vloeroneffenheden moeten volgens DIN 18202 en RAL-RG 614 binnen de volgende toelaatbare afwijkingen liggen (tabel 3 en RAL-RG 614, alinea 3.3.4.2.2)
 14. Bij vloeroneffenheden die deze waarden overschrijden is bijkomend montagemateriaal nodig. Dit wordt dan extra aangerekend. In principe zal een constructie de vlakheid van de ondergrond volgen.
 15. Wanneer de installatie geplaatst wordt in gebieden waar aardbevingen voorkomen, moet de besteller aangeven voor welk gebruik van installatie bedoeld is (m.a.w. welke belastingen op de stelling geplaatst zullen worden).
 16. Aardbevingen zorgen voor extra lasten op de installatie. Hiermee moet dus rekening gehouden worden tijdens de berekeningen van de lasten en bij het monteren van de onderdelen. Maatgevend hiervoor is de norm DIN 4149, deel 1.
 17. Wanneer de montage volbracht, wordt de vloer weer ‘bezemschoon’ gemaakt door de monteurs. Een verdere reiniging van de vloer of van de installatie is niet in de prijs inbegrepen.

2. Algemene montagevoorwaarden

 

 1. Indien dit nodig blijkt, moet de besteller personeel, gereedschap, hoogtewerkers (vanaf hoogte 3.400 mm) of een heftruck (2,5T) met een hijshoogte van minimaal het hoogste opbouwpunt + 50cm ter beschikking stellen. De besteller voorziet deze toestellen op de werkplek en in goede operationele staat, gekeurd, geladen of getankt.
 2. Metselwerken zoals het vergieten van ankergaten en ankers gebeurt ter plaatse.
 3. De montage van de installatie gebeurt op basis van de vooraf gemaakte tekeningen. Werkzaamheden die niet tot de afgesproken montage behoren, moeten voor aanvang van de werken besproken worden met de projectleider. Hiervoor moet een aparte bestelbon opgemaakt worden.
 4. De besteller moet de montageleider op de hoogte brengen van bestaande veiligheidsrichtlijnen en –voorschriften voor zoverre deze door de monteurs opgevolgd moeten worden.
 5. Na beëindiging van de montage zoals overeengekomen, moet de besteller dit schriftelijk aan de montageleider bevestigingen.
 6. Er is geen terugname van transportverpakkingen en restmateriaal. Desgevallend kunnen wij deze wel deponeren in ter plekke door klant voorziene afvalcontainers.
 7. De montagekosten zijn gebaseerd op een montageafloop zonder storingen of onderbrekingen ter plaatse. Wanneer de montage door omstandigheden onderbroken wordt, moet dit vergoed worden. Tijdens de duur van de onderbreking is de bouwheer verantwoordelijk voor al het materiaal (gemonteerd of niet) ter plaatse, alsook voor de eventuele kosten voor tussenopslag .
 8. De montagekosten zijn berekend op een arbeidstijd van 07.00 tot 20.00 uur.
 9. Wachttijden en montageonderbrekingen door toedoen van derden, alsook extra prestaties worden doorberekend.
 10. Vertragingen of moeilijkheden tijdens de montage door een gelijktijdige aanwezigheid van een andere (bouw)firma in de montageruimte is uitgesloten. Werkzaamheden onder en boven onze werkzone door derden of klant zijn niet toegestaan tijdens onze bouwtijd vanuit praktische overwegingen maar ook voor de veiligheid.
 11. Alle montagewerken worden volgens bovenstaande voorwaarden uitgevoerd, tenzij bepaalde afwijkingen van deze voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen. Voorwaarden opgelegd door de koper beschouwen we als niet geldig. Zie ook onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.