ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. Goederen/diensten worden geleverd binnen een vooropgestelde, indicatieve termijn. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
 3. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 14 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 60 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.
 5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige lid, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar of betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 125,00 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Brussel gebracht worden.

MONTAGEVOORWAARDEN

1. PRESTATIES KOPER VOOR AANVANG MONTAGE

1. De vrachtwagen moet een vrije toegangsweg hebben tot het gebouw opdat de te monteren onderdelen direct in de montagezone (max afstand 50 m) geleverd kunnen worden. Er wordt een ongehinderde toegang tot het werkgebied door de klantverzekerd. Werkzone moet volledig vrij zijn gemaakt van alle obstakels.
2. Bij levering moeten de Europallets en roosterboxen omgeruild worden.
3. Er moeten voldoende grote ingangen beschikbaar zijn voor het aanleveren van de onderdelen

4. Het lossen en het transport van de montageonderdelen behoort tot de prestaties van de klant/besteller en gebeurt op zijn risico. Aankomst van de vrachtwagen op een vast tijdstip is nooit te garanderen.
5. Er moet een voldoende grote en veilige opslagplaats in een gesloten hal beschikbaar zijn voor het aangeleverde materiaal, welk op risico van de besteller/klant aldaar gestockeerd kan blijven voor de ganse duur van het project. Beschadigingen worden niet door ons vergoed.

6. Na aankomst ter plaatse moet het voor de monteurs mogelijk zijn direct met de montagewerken te kunnen beginnen. De vloer moet ‘bezemschoon’ zijn en voorzien vande nodige, op voorhand vastgelegde, meetpunten.
7. Er moet voldoende stroom en verlichting aanwezig zijn. Het gebruik hiervan is kosteloos voor de monteurs.
8. De omgevingstemperatuur in de montageruimte moet minstens +5°C bedragen.

9. De aangegeven montagekosten gelden niet voor gekoelde ruimtes, voor zover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk werd vastgelegd.
10. Er moet een afsluitbare ruimte beschikbaar zijn voor het tijdelijke wegzetten van het montagegereedschap.
11. Wanneer er laswerken aan te pas komen, moet de montageplaats beveiligd zijn volgens de ter plaatse geldende voorschriften ter ongevallenvoorkoming. Benodigde vergunningen voor las-, vuur- en zaag- of slijpwerkzaamheden dienen door de klant verzorgd te worden. Indien van toepassing, dienen de benodigde bouwvergunningen op voorhand door de klant te zijn verzorgd. Brandweereisen en ondergrond zij voor risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor vervolgschade.
12. De vloer moet een voldoende draagvermogen hebben en minstens 20 cm dik zijn. De betonkwaliteit is minstens C20/25 volgens DIN EN 206-1/DIN 1045-2, om ankers te kunnen verankeren in de vloer. Het boren van de gaten voor de ankers moet ongehinderd kunnen gebeuren. De ondergrond is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Controle op draagcapaciteit en opneembare puntlast dient door de klant te geschieden. Belangrijke gebouwkenmerken, zoals o.a. vloerverwarming, dienen vooraf door de klant kenbaar gemaakt te worden.
Een opstelling op asfalt of op in verband gezet plaveisel is zonder fundament of lastverdelers niet mogelijk! Wanneer de installatie geplaatst wordt op een verdieping moet de architect van de besteller het draagvermogen van deze verdieping controleren!
Wanneer de bovenlagen van de vloer magnesiet bevatten, is het nodig de voetplaten te isoleren en roestvrije ankers te gebruiken. Deze meerkost is niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld in de overeenkomst!
13. Eventuele vloeroneffenheden moeten volgens DIN 18202 en RAL-RG 614 binnen de volgende toelaatbare afwijkingen liggen (tabel 3 en RAL-RG 614, alinea 3.3.4.2.2)
Bij vloeroneffenheden die deze waarden overschrijden is bijkomend montagemateriaal nodig. Dit wordt dan extra aangerekend. In principe zal een constructie de vlakheid van de ondergrond volgen.
14. Wanneer de installatie geplaatst wordt in gebieden waar aardbevingen voorkomen, moet de besteller aangeven voor welk gebruik van installatie bedoeld is (m.a.w. welke belastingen op de stelling geplaatst zullen worden).
Aardbevingen zorgen voor extra lasten op de installatie. Hiermee moet dus rekening gehouden worden tijdens de berekeningen van de lasten en bij het monteren van de onderdelen. Maatgevend hiervoor is de norm DIN 4149, deel 1.
15. Wanneer de montage volbracht, wordt de vloer weer ‘bezemschoon’ gemaakt door de monteurs. Een verdere reiniging van de vloer of van de installatie is niet in de prijs inbegrepen.

2. ALGEMENE MONTAGEVOORWAARDEN
1. Indien dit nodig blijkt, moet de besteller personeel, gereedschap, hoogtewerkers (vanaf hoogte 3.400 mm) of een heftruck (2,5T) met een hijshoogte van minimaal het hoogste opbouwpunt + 50cm ter beschikking stellen. De besteller voorziet deze toestellen op de werkplek en in goede operationele staat, gekeurd, geladen of getankt.
2. Metselwerken zoals het vergieten van ankergaten en ankers gebeurt ter plaatse.
3. De montage van de installatie gebeurt op basis van de vooraf gemaakte tekeningen. Werkzaamheden die niet tot de afgesproken montage behoren, moeten voor aanvang van de werken besproken worden met de projectleider. Hiervoor moet een aparte bestelbon opgemaakt worden.
4. De besteller moet de montageleider op de hoogte brengen van bestaande veiligheidsrichtlijnen en –voorschriften voor zoverre deze door de monteurs opgevolgd moeten worden.
5. Na beëindiging van de montage zoals overeengekomen, moet de besteller dit schriftelijk aan de montageleider bevestigingen.
6. Er is geen terugname van transportverpakkingen en restmateriaal. Desgevallend kunnen wij deze wel deponeren in ter plekke door klant voorziene afvalcontainers.
7. De montagekosten zijn gebaseerd op een montageafloop zonder storingen of onderbrekingen ter plaatse. Wanneer de montage door omstandigheden onderbroken wordt, moet dit vergoed worden. Tijdens de duur van de onderbreking is de bouwheer verantwoordelijk voor al het materiaal (gemonteerd of niet) ter plaatse, alsook voor de eventuele kosten voor tussenopslag .
8. De montagekosten zijn berekend op een arbeidstijd van 07.00 tot 20.00 uur.
9. Wachttijden en montageonderbrekingen door toedoen van derden, alsook extra prestaties worden doorberekend.
10. Vertragingen of moeilijkheden tijdens de montage door een gelijktijdige aanwezigheid van een andere (bouw)firma in de montageruimte is uitgesloten. Werkzaamheden onder en boven onze werkzone door derden of klant zijn niet toegestaan tijdens onze bouwtijd vanuit praktische overwegingen maar ook voor de veiligheid.
11. Alle montagewerken worden volgens bovenstaande voorwaarden uitgevoerd, tenzij bepaalde afwijkingen van deze voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen. Voorwaarden opgelegd door de koper beschouwen we als niet geldig. Zie ook onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.

PRIVACY & COOKIE POLICY

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: CASBEL INDUSTRY bvba, Lange Ravestraat 69 A, 1982 Zemst, BE 0463.944.961, hierna “CBI” genoemd.

CBI is sinds 1998 actief. Terwijl we informatie verzamelen over gebruikers die onze verschillende websites bezoeken en/of onze mobiele app en platformen gebruiken , nemen we uw privacyzeerernstig.Wenemenelkemaatregelomuwpersoonlijkegegevenstebeveiligenentevrijwarenvanmisbruik. Dezeprivacyencookiepolicyisbedoeldomuteinformerenover welke informatie we verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en welke stappen we ondernemen om deze informatie te beveiligen.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze websites en door het verschaffen van Persoonsgegevens via de op deze websites vermelde emailadressen, via registratiekiosken en/of de mobiele app, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. CBI leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wetvan 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 1. 1.2.  CBI stelt zich middels huidige Privacy & Cookie Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 2. 1.3.  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VBI. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat

betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • −  Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag en zoektermen
 • −  Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel uw profielafbeelding of foto na login via Facebook.
 • −  Categorie 3: bij registratie voor een informatieverzoek, bij registratie voor een offerteaanvraag, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij bevestiging van uw deelname aan events verzamelen we mogelijk deels of alle van volgende gegevens: voornaam en naam, email adres, postcode, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, voorkeurstaal en andere gelijkaardige contact data.
 • −  Categorie 4: via cookies;
 • −  Categorie 5: bij registratie van uw contact- en/of adres- of bedrijfsgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling en die noodzakelijk zijn voor de goede verwerking van uw order en/of facturatie. We verzamelen ook data, via derden zoals Atos Worldline, Elavon en Ingenico, die noodzakelijk voor elektronische aankopen en betalingen zoals o.a. credit card nummer en andere noodzakelijk gegevens van uw betaalinstrument.

2.2.

a. b. c. d.

CBI kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

door gebruik van cookies (zie onderstaand);
tijdens uw registratie op en gebruik van de Websites en haar webforms;

tijdens uw registratie via de infokiosken of mobiele app;
tijdens uw aanvraag voor informatie of een offertevoorstel en gedurende de daaropvolgende communicatie

Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar

We verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren onder 16 jaar.

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

CBI zal uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van CBI om haar Websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

- Categorie 2: het beheer van uw account op deze Websites met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • -  Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • -  Categorie 4: cookies om de werking van de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • -  Categorie 5: de levering van door u bestelde producten of de prestatie van door u bestelde diensten en facturatie, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

  U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan CBI uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot CBI, haar producten en/of diensten. CBI kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door CBI bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

CBI zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierna beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CBI, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien CBI failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van CBI geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

CBI zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CBI uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CBI uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. CBI zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de CBI en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CBI. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, of per post naar CBI, Lange Ravestraat 69 A te 1982 Zemst, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan CBI aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer/devices, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van CBI en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Google Analytics
_umta (2 jaar)
_umtb (30 minuten) _utmc (Tot einde sessie) _utmz (6 maanden)

Deze cookies verzamelen anonieme informatie hoe u als bezoeker gebruik maakt van onze site. Het doel is onze website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van bezoekers. We verzamelen met de cookies geen persoonsgegevens van of over u. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Niet-functionele cookies ASP.NET_Sessionld Tot einde sessie

Aangezien de website gebouwd is op de Microsoft. Net technologie is deze cookie een standaardcookie die gebruikt wordt om de functionaliteit van de website te garanderen. Hier worden geen persoonlijke gegevens in opgeslagen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om de cookies te aanvaarden. U kunt cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail of post.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/ Elke verandering aan ons privacybeleid zal worden geplaatst op de website en, waar nodig, middels notificatie per e-mail.